Mimmo Paladino: Nero dolore e Oro trascendente

Mimmo Paladino: Nero dolore e Oro trascendente
Karmanews, aprile 2019
Renata Pompas
https://www.karmanews.it/23476/mimmo-paladino-nero-dolore-e-oro-trascendente/