Exhibition presentation of Antonia Zecchinato

Presentation of exhibition: The iris forms, Padua, 2012  http://www.antoniazecchinato.it/
Renata Pompas