The magnificent textile frescoes of Małgorzata Mirga-Tas

Renata Pompas
Arte Morbida Magazine, Aprile 2023
https://www.artemorbida.com/?s=Ma%C5%82gorzata+Mirga-Tas&lang=en